Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zwrot kosztów

W myśl art. 52 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.)  osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Koszty te organ wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.)

Zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Dz.U z 2002 r. , Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) w § 2 określa stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1)    dla samochodu osobowego:

      a)    o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

      b)    o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2)    dla motocykla - 0,2302 zł,

3)    dla motoroweru - 0,1382 zł.

 

Dla osób wzywanych przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach ustala  się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu  w wysokości 50% maksymalnej stawki określonej  w w/w przepisie rozporządzenia.

Osobie wezwanej przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP