Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wiadomości ogólne

Aktualizacja: 09.06.2021 r.

WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI


Organizacja pozarządowa - w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oznacza w szczególności: stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundację, organizację pracodawców, związek i samorząd zawodowy, uczelnianą organizację studencką, uczniowski lub uczelniany klub sportowy, a także inne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych.


Partner społeczny - oznacza, poza organizacjami pozarządowymi, także:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, na przykład kulturalną, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną i oświatową, przede wszystkim muzea, instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły, na przykład szkoły z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczeństwa lub noszące imiona polskich oddziałów, pododdziałów i formacji zbrojnych, czy też noszące imiona żołnierzy walczących o niepodległość Polski, kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w szczególności organizacje kościelne(2) działające na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z WOJSKIEM

Współpraca dowództw, instytucji wojskowych oraz jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Sił Zbrojnych RP, a jej celem jest między innymi angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.

Współpraca prowadzona jest na podstawie decyzji nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, która umożliwia merytoryczne i logistyczne wspieranie przedsięwzięć partnerów społecznych przez jednostki wojskowe. Wsparcie obejmuje pomoc organizacyjną, aktywne uczestnictwo przedstawicieli resortu w przedsięwzięciach partnera społecznego, udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach. Pomoc ta ma charakter planowy, co pozwala na harmonijną realizację współpracy, bez kolidowania z podstawowymi zadaniami zaangażowanych jednostek wojskowych.

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok kalendarzowy, na podstawie wniosków partnerów społecznych zgłoszonych do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie. Udzielenie wsparcia nie jest warunkowane zawartym porozumieniem o współpracy wnioskodawcy z jednostką wojskową, co oznacza, że  partner społeczny może zgłaszać przedsięwzięcia do planów współpracy, nie mając podpisanego porozumienia.

Partnerzy społeczni zgłaszają planowane przez siebie przedsięwzięcia i potrzeby z tym związane do planów współpracy jednostek wojskowych do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy. Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie. Zatwierdzone plany współpracy jednostek wojskowych zamieszczane są w ich serwisach internetowych.

Resort obrony narodowej może udzielić również wsparcia poza planem współpracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi i za zgodą odpowiedniego wyższego przełożonego.     

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
W celu potwierdzenia woli rozwijania wzajemnej i stałej współpracy partner społeczny i jednostka wojskowa mogą zawrzeć porozumienie o współpracy, w którym mogą określić cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia. Możliwość tę daje decyzja 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Porozumienie o współpracy angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności przy wsparciu jednostki lub instytucji wojskowej. Porozumienia o współpracy nie mogą powodować zobowiązań finansowych i kosztów po stronie jednostki wojskowej. Ich przedmiotem nie mogą być też kwestie regulowane odrębnymi przepisami, jak np. zlecanie zadań publicznych oraz nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

Porozumienia o współpracy są zawierane niezależnie od składania wniosków do planów współpracy jednostek wojskowych. Oznacza to, że partner społeczny może zgłaszać przedsięwzięcia do planów współpracy, nie mając podpisanego porozumienia. Jednocześnie samo porozumienie nie jest podstawą do udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego przez jednostkę wojskową, gdyż podstawą takiej pomocy jest uwzględnienie przedsięwzięcia w planie współpracy. W treści porozumienia mogą być zawarte stosowne zapisy o planowaniu współpracy i zawieraniu umów cywilno-prawnych w przypadku udostępniania partnerom społecznym uzbrojenia, sprzętu wojskowego i nieruchomości – w trybie i na zasadach określonych w ww. decyzji 168/MON.

Wniosek o zawarcie porozumienia o współpracy składa się do dowódcy jednostki wojskowej, z którą partner społeczny chce współpracować. Partnerzy społeczni, których działalność ma zasięg ogólnopolski, mogą też wystąpić o zawarcie porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej. Sposób i tryb zawierania porozumień o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej określa Procedura rozpatrzenia wniosku o zawarcie porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej.

Partner społeczny, który zawarł porozumienie o współpracy z dowódcą jednostki wojskowej lub z Ministrem Obrony Narodowej, obowiązany jest, do 31 marca każdego roku, składać informację o realizacji postanowień porozumienia w roku poprzednim.

Więcej informacji na temat współpracy na stronie:

https://www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem/

W sprawie współpracy proszę się kontaktować z p. Barbarą BIAŁOW  –  tel. 261 124 205.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP