Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wiadomości ogólne

WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI


Organizacja pozarządowa - w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oznacza w szczególności: stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundację, organizację pracodawców, związek i samorząd zawodowy, uczelnianą organizację studencką, uczniowski lub uczelniany klub sportowy, a także inne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych.


Partner społeczny - oznacza, poza organizacjami pozarządowymi, także:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, na przykład kulturalną, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną i oświatową, przede wszystkim muzea, instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły, na przykład szkoły z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczeństwa lub noszące imiona polskich oddziałów, pododdziałów i formacji zbrojnych, czy też noszące imiona żołnierzy walczących o niepodległość Polski, kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w szczególności organizacje kościelne(2) działające na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz decyzjami Nr 146/MON i 396/MON Ministra Obrony Narodowej zmieniającymi decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi informujemy, że współpraca jest zasadniczo realizowana zgodnie ze sporządzanymi planami. Inicjatywy nieujęte w planie współpracy mogą być wspierane tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami sił zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi.

Dowódcy jednostek wojskowych, Szefowie/Komendanci instytucji wojskowych podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz wspierają inicjatywy społeczne, kierując się następującymi celami:

 • pozyskiwaniem społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
 • upowszechnianiem działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;
 • kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej;
 • promowaniem służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Obrony Terytorialnej.

Współpraca z partnerami społecznymi opiera się na zasadach pomocniczości, jawności i przejrzystości działania, efektywności, równoprawnego traktowania i poszanowania autonomiczności partnerów społecznych.

Współpraca, może być podejmowana wyłącznie z podmiotami, które zachowują neutralność w sprawach politycznych, działają niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym.

W celu nawiązania współpracy, podmioty, które mają osobowość prawną i ją udokumentują aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), winny zwrócić się do Dowódcy jednostki wojskowej, Szefa/Komendanta instytucji wojskowej z wnioskiem, uzasadnieniem wniosku i projektem porozumienia.

Wniosek musi zawierać, między innymi, następujące informacje:

 • szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od jednostki wojskowej/instytucji merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia;
 • nazwę jednostki wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, z którą wnioskodawca wstępnie ustalił wsparcie przedsięwzięcia;
 • źródła finansowania przedsięwzięcia;
 • nazwy współorganizatorów;
 • przewidywaną liczbę uczestników;
 • planowane działania promocyjne.

Dodatkowo należy:

 • dostarczyć statut oraz sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową) za ostatni rok, zatwierdzone przez statutowy organ nadzorczy;
 • wykazać w uzasadnieniu wniosku realną możliwość wywiązania się ze zobowiązań wynikających z projektu porozumienia, między innymi poprzez informacje o czasie, formach i zasięgu działania, potencjale osobowym i rzeczowym, dotychczasowych osiągnięciach, współpracy z resortem obrony narodowej i planowanym rozwoju,
 • złożyć pisemne oświadczenie, że:
  • nie zalega się z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
  • zachowuje się neutralność w sprawach politycznych, działa się zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;
  • nie jest się wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie przepisów szczególnych, ani nie działa się na rzecz takiego wykonawcy w odniesieniu do zawieranych i realizowanych przez niego i na jego rzecz umów z resortem;
  • nie podlega się odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
  • żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia nie jest wykonawcą, o którym mowa w pkt. c) oraz że, nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.

Jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności zaprzeczające oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, partner społeczny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dowódcę jednostki wojskowej, Szefa/Komendanta instytucji wojskowej z którym porozumienie zostało zawarte.

Więcej informacji na temat współpracy na stronie: www.wojsko-polskie.pl w zakładce – współpraca wojska ze społeczeństwem.

W sprawie współpracy proszę się kontaktować z p. Barbarą BIAŁOW - specjalistą w Kierownictwie – tel. 261 124 205

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl