Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

 


W Wojskowych Komendach Uzupełnień trwa nabór do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów. Informacje dla zainteresowanych umieszczone są na stronach internetowych WSzW i WKU.

 

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2019 roku będzie realizowane:

 

 1. na potrzeby korpusu oficerów, w terminie od 7 stycznia do 31 maja;
 2. na potrzeby korpusu podoficerów:
  1. I turnus: w terminie od 4 lutego do 31 maja;
  2. II turnus: w terminie od 1 lipca do 25 października; 
 3. na potrzeby korpusu szeregowych:
  1. I turnus: w terminie od 7 stycznia do 26 kwietnia;
  2. II turnus: w terminie od 6 maja do 23 sierpnia;
  3. III turnus:
   • w terminie od 2 września do 20 grudnia;
   • w terminie od 23 września do 20 grudnia.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do Wojskowych Komend Uzupełnień (link).


Służba przygotowawcza to forma służby wojskowej, polegająca na uczestnictwie w przygotowaniu ochotników bez przeszkolenia wojskowego do objęcia pierwszego stanowiska służbowego w ramach ochotniczej służby. 
Służbę przygotowawczą pełni się w okresie zawieszenia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego. Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy, posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, które złożą wniosek o powołanie oraz przejdą pomyślnie etapy kwalifikacji.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
- co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
- co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
- co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
- oficerów - uczelnie wojskowe;
- podoficerów - szkoły podoficerskie;
- szeregowych - ośrodki szkolenia..

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
- podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;
- kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;
- elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
- dla żołnierza kształcącego się na oficera do 6 miesięcy;
- dla żołnierza kształcącego się na podoficera do 5 miesięcy;
- dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do 4 miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.
Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust. 1. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą można zwolnić z tej służby przed upływem czasu jej trwania w przypadku nieuzyskiwania przez niego zadowalających wyników
w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia, a także na jego pisemny wniosek złożony drogą służbową i uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.
Żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą wypłaca się uposażenie z dołu, a na jego wniosek w pierwszym miesiącu pełnienia służby można wypłacić zaliczkę na poczet przyszłego uposażenia w wysokości stanowiącej równowartość kwoty należnej za okres do siedmiu dni pełnienia służby przygotowawczej.


 

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl