Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Skargi, wnioski, petycje

 Aktualizacja: 15.02.2021 r.

Zgodnie art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg, wniosków i petycji Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach przyjmuje:

  • osoby cywilne - w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 do 16.30, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie. 
  • żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy po uzgodnieniu z Sekretarzem Szefa WSzW.

Dla skarg, wniosków i petycji składanych w formie pisemnej właściwy jest adres:

Szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
ul. Francuska 30, 40-028 Katowice  

 


INFORMACJA 

Zgodnie z Decyzją Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo – wnioskowego (Dz.Urz. MON.2018.196) informuję , że w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach w 2021 r. nie odnotowano wpływu petycji.

 

Akty prawne regulujące problematykę skarg, wniosków i petycji:
Konstytucja RP 
 Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 Ustawa o petycjach
Rozporządzenie RM w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Decyzja 171 MON w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

 

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP