Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc weteranom i poszkodowanym

Aktualizacja: 09.06.2021 r.

SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA


 

Pełnomocnik ds. weteranów i poszkodowanych DGRSZ:

płk Arkadiusz STACHOWIAK

Tel.: 261 825 940

e-mail: ar.stachowiak@ron.mil.pl

 


Koordynator Regionalny:

Specjalista WSzW w Katowicach - Pani Barbara BIAŁOW

Tel.: 261 124 205

email: wszwkatowice.rekonwersja@ron.mil.pl

godziny przyjmowania interesantów i udzielania informacji:

poniedziałek - piątek 08.00 - 15.00


 Opiekunowie indywidualni z WKU

Lp.

Instytucja

Imię i nazwisko

nr telefonu

1

WKU w Będzinie

p. Katarzyna GALA

261 124 618

WKU w Bielsku Białej

kpr. Joanna ŚWIERZKO

261 123 532 

WKU w Chorzowie

p. Beata FURTAK

261 124 563 

4

WKU w Częstochowie

p. Justyna WRONA

p. Małgorzata DYJAK

p. Andrzej POZNAŃSKI

261 101 613

261 101 602

261 101 611

WKU w Gliwicach

mjr Tadeusz KUŚMIERCZYK

261 124 660 

WKU w Katowicach

p. Andrzej WARSZAWSKI

261 124 832 

WKU w Rybniku

p. Katarzyna CZARNOTA

261 124 706

WKU w Tychach

p. Bożena MACHALICA

ppłk Wojciech ZDRADA

261 124 768

261 124 750


Szczegółowe informacje mozna uzyskać na stonach Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa (link), które jest jednostką organizacyjną podległą Monistrowi Obrony Narodowej, która zgodnie z założeniami pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów.

Dla zainteresowanych opracowany został poradnik weterana informujący o uprawnieniach weteranów (link).


WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU 
DEFINICJA WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;

 • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

PRZYZNANIE STATUSU WETERANA ORAZ WETERANA  POSZKODOWANEGO

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej wydawane jest przez Ministra Obrony Narodowej

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:


 

Minister Obrony Narodowej

Al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa


 

Procedura przyznawania statusu weterana.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:
1) wniosek o  przyznanie statusu weterana 
2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
   a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
   b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
W przypadku braku możliwości wydania powyższego zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.
3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Procedura przyznawania statusu weterana poszkodowanego.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:
1) wniosek o  przyznanie statusu weterana poszkodowanego
2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
   a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
   b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
4) protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
5) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza   granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające   uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia   społecznego;
6) decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:
1) procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;
2) wysokości dodatku weterana poszkodowanego.

UPRAWNIENIA

1. POMOC W FINANSOWANIU NAUKI DLA WETERANA POSZKODOWANEGO-ŻOŁNIERZA,
2. ZAPOMOGI,
3. UMUNDUROWANIE,
4. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA NA UROCZYSTOŚĆ,
5. WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA PODCZAS POGRZEBU,
6. UHONOROWANIE,
7. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE,
8. UPRAWNIENIA DLA WETERANA POSZKODOWANEGO POBIERAJĄCEGO RENTĘ INWALIDZKĄ Z TYTUŁU URAZÓW LUB CHORÓB         POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA,
9. ULGA W PRZEJAZDACH ŚRODKAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
 

 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Weteran poszkodowany jest uprawniony do:

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej) w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością;

korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa powyżej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Weteran poszkodowany ma prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej,  o których mowa  powyżej.
Dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych;  

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, które pokrywa się z budżetu państwa, w części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Powyższe  świadczenia udzielane będą na zlecenie lekarza z podmiotu leczniczego, po zasięgnięciu opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia z danej dziedziny medycyny (w przypadku jego braku konsultanta krajowego), który potwierdzi konieczność wykonania świadczenia. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia po uzyskaniu opinii konsultanta, przedłożonej przez podmiot leczniczy potwierdzi konieczność udzielenia wykonania świadczenia i skieruje osobę uprawnioną do podmiotu leczniczego w celu udzielenia świadczenia.

bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji (tj. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją albo ostateczne decyzje zmieniające), w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń albo we wskazaniu określonym stanem klinicznym) oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika określił warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika. 

Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi dofinansowuje się ze środków publicznych, z części budżetu będącej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej zakup leków w kwocie przekraczającej wysokość limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  (Dz. U. Nr 122, poz. 969). Uprawniony żołnierz lub pracownik otrzymuje produkty lecznicze na podstawie recepty oznaczonej kodem uprawnienia ,,PO”. Apteka wydaje leki za darmo!. 

do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie przepisów ustawy o refundacji, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 

W przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu  finansowania ze środków publicznych wówczas weteranowi poszkodowanemu służy prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach ustawy o refundacji.
Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem  z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne określił warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego-żołnierza w wyroby medyczne w przypadku, gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa w zakresie nie objętym limitem finansowania ze środków publicznych będzie realizowane na zlecenie osoby uprawnionej z podmiotu leczniczego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia z danej dziedziny medycyny (lub konsultanta krajowego w przypadku jego braku). Podmiot leczniczy udziela wsparcia weteranowi poszkodowanemu w zakresie przygotowania wniosku, dokonania wyboru wyrobu medycznego, niezbędnych napraw i czynności serwisowych.

Weteran poszkodowany, za pośrednictwem podmiotu leczniczego składa pisemny wniosek o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, który rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.
Wniosek weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku, gdy nie posiada on numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;

 • adres zamieszkania i numer telefonu;

 • numer legitymacji weterana poszkodowanego-żołnierza;

 • numer dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • rodzaj wyrobu medycznego;

 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Jednocześnie do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej Ministrowi Obrony Narodowej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa;

 • kopię opinii konsultanta, o którym mowa w § 3, o potrzebie zaopatrzenia w wyrób medyczny w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa;

 • kopię zlecenia wydanego przez osobę uprawnioną do zaopatrywania w wyroby medyczne z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;

 • ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych określającą cenę nabycia wyrobu medycznego oraz termin realizacji zlecenia.

UMIESZCZENIE W DOMU WETERANA 

Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych. Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza się w Domu Weterana w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


LEGITYMACJA UPRAWNIAJĄCA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej o których mowa powyżej na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia-legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa. 

Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 21 października 2020 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym- funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej określił  podmiot uprawniony do wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu, o których mowa w art. 47 b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wzór tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany lub zwrotu, 
a także dane zawarte w tym dokumencie.

Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa jest wydawana przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby przez nią upoważnionej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy przesłać na adres:


Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Wojskowej Służby  Zdrowia
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa


 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-żołnierz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez:

 • psychologów w jednostkach wojskowych, 

 • wojskowe pracownie psychologiczne, 

 • zakłady opieki zdrowotnej utworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli problemy zdrowotne żołnierza są związane z działaniami poza granicami państwa.

Tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2012 r., poz. 291). 

Do uzyskania pomocy psychologicznej poza kolejnością uprawnieni są żołnierze i pracownicy wojska, którzy uzyskali status weterana lub weterana poszkodowanego oraz najbliżsi członkowie ich rodzin jeżeli problemy, z którymisię zgłaszają, mają związek z wykonywaniem zadań poza granicami państwa.

Procedura udzielenia osobie uprawnionej pomocy psychologicznej.
Podstawą do ubiegania się o udzielenie pomocy psychologicznej jest:

 • w przypadku weterana lub weterana poszkodowanego - okazanie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego,

 • w przypadku najbliższych członków rodziny weterana lub weterana poszkodowanego - okazanie pisemnego oświadczenia weterana lub weterana poszkodowanego, zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że dana osoba spełnia warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy o weteranach … ;

DODATEK WETERANA POSZKODOWANEGO

Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.

Do wniosku załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.

Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wypłatę tego dodatku.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;

 • od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
  od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
  od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
  od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
  od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
  powyżej  80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.

Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej podstawy wymiaru, określonej powyżej.

Waloryzacji dokonuje właściwy do wypłaty dodatku weterana poszkodowanego organ emerytalno-rentowy w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.
Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką w terminie i trybie określonych dla tych świadczeń, a w przypadku wypłaty dodatku po raz pierwszy - w najbliższym terminie płatności emerytury lub renty albo w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek został złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty.
W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytalno-rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.

PORADNIK WETERANA (link)


 

Akty prawne
Ustawa z dn.19.08.2011r o weteranach działań poza granicami państwa (Tekst ujednolicony; Dz.U. 2020 poz. 2055) (link)

Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1726)

Decyzja Nr 463/MON z dnia 16.11.2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (link)

Decyzja Nr 51/MON z dnia 01.04.2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Współpracy z Weteranami.
Rozporządzenia do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20.01.2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz. U. z 27.01.2012 r., poz.105)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.02.2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu żołnierzowi pomocy finansowej na naukę
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.02.2012r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu ( Dz. U. z 29.02.2012 r., poz.229)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 05.03.2012r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych – żołnierzy (Dz. U. z 19.03.2012 r., poz. 289)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.03.2012r.  w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu- żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 19.03.2012r., poz.291)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.03.2012r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje” (Dz. U. z 26.03.2012 r., poz. 322)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.03.2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługującej uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.03.2012 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.03.2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługującej uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemuRozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.03.2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.09.2020 r. w sprawie dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.
Dokumenty o nadanie statusu weterana i weterana poszkodowanego (link)
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP