Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc weteranom i poszkodowanym

SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA


 KOORDYNATOR REGIONALNY SYSTEMU:

Specjalista WSzW w Katowicach
Pani Barbara BIAŁOW
telefon: 261 124 205
email: wszwkatowice.rekonwersja@ron.mil.pl
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00


 Zgodnie z ustawą, dzień 29 maja jest Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
 • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Uprawnienia przyznawane weteranom i weteranom poszkodowanym.

Ustawa ma na celu zapewnienie weteranom ─ uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania (podziękowania) za udział w tych działaniach, stosownie do przyznanego im statusu.

Weteran ma prawo do:

 • otrzymania legitymacji weterana;
 • uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej (którą objęci będą również jego bliscy);
 • ubiegania się o zapomogę (po 65 roku życia);
 • korzystania (stałego lub czasowego) z Domu Weterana;
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni);
 • asysty honorowej podczas pogrzebu;
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA;
 • otrzymania odznaki honorowej

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, będzie miał prawo do skorzystania z:

 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa;
 • pomocy finansowej na kształcenie (na wybraną formę kształcenia: nauka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej; studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia; studia podyplomowe);
 • świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgowych opłat za przejazdy komunikacją miejską i środkami krajowego transportu publicznego (PKP);
 • ubiegania się o zapomogę;
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni);
 • dodatku dla weterana (tylko w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę);
 • zwolnienia przyznanych mu w/wym. świadczeń od podatku dochodowego;
 • asysty honorowej podczas pogrzebu;
 • bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych);
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA;

Formy pomocy przysługujące weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem ze służbą poza granicami:

 • dodatek weterana w wysokości uzależnionej od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu ( od 10% do 80% podstawy wymiaru najniższej emerytury);
 • skierowanie na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
 • specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia;
 • korzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki;
 • zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych;
 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
 • 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych;
 • 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

Jak uzyskać status weterana.

Status weterana przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej. Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 • wniosek o przyznanie statusu weterana;
 • zaświadczenie wydane odpowiednio przez *:
  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

* w przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa;

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

Dokumentem potwierdzającym status weterana jest legitymacja weterana wydana przez Ministra Obrony Narodowej. Legitymację wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego. Nie trzeba składać dodatkowych wniosków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana.
Legitymacja przesyłana jest pocztą.

Jak uzyskać status weterana poszkodowanego.

Status weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej. Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 • wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego;
 • zaświadczenie wydane odpowiednio przez *:
  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

* w przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa;

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK);
 • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie;
 • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej. Legitymację wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego. Nie trzeba składać dodatkowych wniosków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego.
Legitymacja przesyłana jest pocztą.

 • Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu weteranowi poszkodowanemu jest legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa;
 • Legitymacja jest wydawana przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby przez nią upoważnionej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpowiednio orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej albo zaświadczenie lekarskie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzające doznanie urazu lub choroby podczas pełnienia służby poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju;
 • zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie dostarcza się w przypadku, gdy wojskowa komisja lekarska nie wydała jeszcze orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, a istnieje natychmiastowa konieczność dalszego leczenia w podmiocie leczniczym choroby lub urazu nabytego podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa;
 • protokół powypadkowy;
 • dwie fotografie o wymiarach 30 x 35 mm, podpisane czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
Legitymację może również odebrać osoba upoważniona przez osobę poszkodowaną po przedstawieniu do wglądu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • upoważnienia do odebrania legitymacji w imieniu osoby poszkodowanej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony internetowej:

www.centrum-weterana.mon.gov.pl

http://www.stowarzyszenierannych.pl/

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych.

Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw. 


 

Akty prawne regulujące pomoc weteranom i poszkodowanym
  Ustawa z dn.19.08.2011r o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205 poz. 1203) 
  Decyzja Nr 52 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20.01.2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz. U. z 27.01.2012 r., poz.105)
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.02.2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu żołnierzowi pomocy finansowej na naukę
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.02.2012r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu ( Dz. U. z 29.02.2012 r., poz.229)
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 05.03.2012r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych – żołnierzy (Dz. U. z 19.03.2012 r., poz. 289)
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.03.2012r.  w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu- żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 19.03.2012r., poz.291)
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.03.2012r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje” (Dz. U. z 26.03.2012 r., poz. 322)
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.03.2012r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego- żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz. U. z 28.03.2012 r.)
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.03.2012r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.03.2012r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana - żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz. U. z 28.03.2012 r. , poz. 336)
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.03.2012r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym  (Dz. U. z 28.03.2012 r., poz.339)
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.03.2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (Dz. U. z 28.03.2012 r., poz. 340)
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.03.2012r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych - żołnierzy
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz.U. z 2015 r. poz. 756)
  Decyzja  Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska
 Wniosek - weteran
  Wniosek - weteran - poszkodowany
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl