Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Klasy wojskowe

Aktualizacja: 25.02.2021 r.

    Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r., poz.910 i 1378), zwanej dalej ustawą, klasy mundurowe o profilu wojskowym mogą być prowadzonej wg dwóch formuł. W ramach innowacji pedagogicznych, w oparciu o realizację programów innowacyjnych lub eksperymentalnych z przysposobienia obronnego bądź edukacji dla bezpieczeństwa, lub jako oddział przygotowania wojskowego, tj. oddział szkolny, w którym nauczanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.
   W przypadku klas o profilu wojskowym w ramach innowacji pedagogicznej istnieje możliwość podjęcia współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach projektu Certyfikowanych Wojskowych KlasMundurowych (CWKM). Projekt tenrealizowany jest pilotażowo od 2017 roku i posiada formę zajęć teoretycznych oraz praktycznych, a na koniec każdej z edycji programu odbywa się pięciodniowy obóz szkoleniowy organizowany w warunkach polowych. Zajęcia odbywają się przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego oraz zajęć w szkole, na które przyjeżdżają instruktorzy wojskowi. W ramach projektu szkoła może otrzymać także dofinansowanie z MON w formie dotacji celowych na zakup umundurowania oraz sprzętu wykorzystywanego do szkolenia.
   Począwszy od stycznia 2020 r. szkoły mogą aplikować do nowego rozwiązania jakim są oddziały przygotowania wojskowego. W przedmiotowych oddziałach realizowane jest kształcenie ogólne zgodnie z podstawą programową, a program szkolenia w zakresie przygotowania wojskowego stanowi dodatkowe zajęcia edukacyjne i podlega nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez MON. Zgodnie z nowymi unormowaniami utworzenie przez szkołę oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie opinii właściwego kuratora oświaty oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony oddział, składa w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność.


 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Biura Do Spraw Proobronnych MON (link), na której prezentowane są aktualne informacje dotyczące ww. programów.


Kordynatorem w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach jest Pani Grażyna Modrzejewska-Sibiga
tel. 261 124 239, e-mail: g.modrzejewska-sibiga@ron.mil.pl

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP