Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

REKONWERSJA 

to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej. Pomocą tą obejmuje się również małżonków i dzieci żołnierzy, którzy zaginęli lub zginęli w związku z wykonywaniem zadań służbowych.  

ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ 

Dla żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych stacjonujących i mieszkających na terenie województwa śląskiego oraz uprawnionych z tego terenu: Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON;Dyrektor Centralnego ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie (COAZ); Kierownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Krakowie (OAZ) ul. Miedziana 20  30-901 Kraków tel. 261 131 187www.oazkrakow.wp.mil.pl Dyrektor Biura Emerytalnego w Krakowie ul. Rakowicka 22  30-901 Kraków tel. / fax 261 131 832 Głównym koordynatorem przedsięwzięć rekonwersyjnych na terenie województwa śląskiego jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, który realizuje swoje zadania przez Specjalistę - p. Barbara BIAŁOW. ul. Francuska 30 40-028 Katowice tel. 261 124 205Ponadto w Wojskowych Komendach Uzupełnień wyznaczeni są żołnierze zawodowi i pracownicy udzielający informacji nt. pomocy rekonwersyjnej i przyjmujący wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

 

WKU

Adres

Stopień, imię
i nazwisko

Nr telefonu

Będzin ul. Kościuszki 32
42-500 Będzin
Karolina KOWALSKA 261 124 620

Bielsko-Biała

ul. Piastowska 14
43-300 Bielsko-Biała

Aneta NOWACZEK-CIEPAŁ

261 123 518

Chorzów

ul. 75 Pułku Piechoty 3
41-500 Chorzów

Kinga PITUCH-KACZOREK

261 124 565

Częstochowa

ul. Legionów 20
42-200 Częstochowa

Andrzej POZNAŃSKI

261 101 611

Gliwice

ul. Zawiszy Czarnego 7
44-101 Gliwice

Krzysztof WOJCIECHOWSKI

261 124 682

Katowice

ul. Francuska 30
40-028 Katowice

Krzysztof KOŁODZIEJCZYK

261 124 832

Rybnik

ul. Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik

Martyna TOMASIK

261 124 706

Tychy

ul. Cyganerii 51
43-100 Tychy

Bożena MACHALICA

261 124 768


UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ 

Żołnierz zawodowy za zgodą dowódcy jednostki wojskowej może korzystać z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego po 3 latach służby;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem jeśli pełnił służbę co najmniej 4 lata;
 • praktyki zawodowej po 9 latach służby na 6 miesięcy przed zwolnieniem.

Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby z powodu, o którym mowa w art. 111 ust. 1, 12-15 ustawy pragmatycznej, w okresie 2 lata od dnia zwolnienia zawodowej służby wojskowej jeżeli pełnił ją przez co najmniej 4 lata w zakresie:

 • doradztwa zawodowego;
 • przekwalifikowania zawodowego;
 • pośrednictwa pracy.

Były żołnierz zawodowy, który zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa. Powyższa pomoc jest udzielana bezterminowo. Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Powyższa pomoc jest udzielana bezterminowo.

FORMY POMOCY REKONWESYJNEJ

DORADZTWO ZAWODOWE:

Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem. Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych. Zajęcia grupowe realizowane są przez Ośrodki Aktywizacji Zawodowej lub Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w wymiarze trzech dni.

W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznawany jest z:

 • resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej;
 • prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby;
 • możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego;
 • wybranymi zagadnieniami psychologii sukcesu;metodami poszukiwania pracy.

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE:

Żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udziela się na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ. Byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz osobom uprawnionym pomoc udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do WBE. Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła w ciągu 7 dni do Dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Wniosek powinien zawierać:

1.   stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer telefonu kontaktowego uprawnionego oraz - w przypadku osób, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania lub którym zostały nadane - NIP oraz adres urzędu skarbowego;

2.    pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;

3.    nazwę ośrodka szkolenia, adres, NIP, REGON, miejsce szkolenia;

4.    termin przekwalifikowania zawodowego;

5.    koszt przekwalifikowania zawodowego;

6.    przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;

7.    informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

Żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

1.    dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

2.    zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;

3.    zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;

4.    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

5.    w przypadku refundacji - zaświadczenie (świadectwo, dyplom itp.) o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym, oryginał dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania;

6.    w przypadku żołnierza zawodowego, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej w wyniku wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa - dodatkowo decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

Wniosek należy złożyć w jednostce wojskowej.

Były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

1.   decyzję (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą", decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku  z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;

2.    dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej (świadectwo służby);

3.    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

4.    w przypadku refundacji - zaświadczenie (świadectwo, dyplom itp.) o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym, oryginał dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania.

Wniosek należy złożyć w macierzystym WKU, WSzW lub właściwym Ośrodku Aktywizacji Zawodowej (OAZ).

Małżonek dołącza do wniosku:

1.    skrócony odpis aktu małżeństwa;

2.    dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

3.    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

4.    w przypadku refundacji - zaświadczenie (świadectwo, dyplom itp.) o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym, oryginał dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania.

Dzieci lub ich opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

1.    skrócony odpis aktu urodzenia;

2.    dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

3.    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

4.    w przypadku refundacji - zaświadczenie (świadectwo, dyplom itp.) o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym, oryginał dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania.

Wniosek należy złożyć w macierzystym WKU, WSzW lub Osrodku Aktywizacji Zawodowej (OAZ).

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat, do wniosku, niezależnie od wyżej wymienionych dokumentów dołączają:

1.    oświadczenie o stanie cywilnym;

2.    zaświadczenie o pobieraniu nauki;

3.    orzeczenie o niepełnosprawności.

Żołnierzowi zawodowemu, byłemu żołnierzowi oraz innym zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela się w formie decyzji, Dyrektor WBE.

Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Na dzień 01.01.2019 r. wynosi 2737,50 zł. ( 0,75 × 3650 zł.). Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi:
1) po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 3.082 zł 50 gr)
2) po 9 latach służby wojskowej - 200 % ( 6.165 zł 00 gr)
3) po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia (9.247 zł 50 gr)
Małżonkom oraz dzieciom i byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 ( zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju ) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu ( 9.247 zł 50 gr).

Przydzielona pomoc finansowa jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości – 10%.

 • przejazdy – do 20 przejazdów w 2 klasie pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg przy odległości powyżej 50 km w jedną stronę;
 • noclegi – 30 noclegów, których koszt nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg z tytułu podróży służbowych.

Przydzielona pomoc finansowa jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości – 10%.

POŚREDNICTWO PRACY:

COAZ, OAZ i WSzW prowadzą pośrednictwo pracy dla uprawnionych.

Osoba uprawniona, ubiegająca się o zatrudnienie składa pisemny wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu do wymienionych wyżej organów – w przypadku gdy stanowisko pracy związane jest z obronnością kraju wniosek kierowany jest do właściwego terytorialnie szefa WSzW. Uprawnionym organ przedstawia, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając ich potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Żołnierz zawodowy może, na pisemny wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza zaświadczenie z instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem oraz zakwaterowania w miejscu odbywania praktyk zawodowych, dokonywane przez dowódcę jednostki wojskowej według limitów określonych w art. 120 ust. 4a pkt 2 i 3 ustawy.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowi z dnia 18 maja 2007r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością.

Do pobrania: link do bieżących dokumentów 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP