Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Charakterystyka

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019.0.1541 t.j.);
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2146);
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. 2017 r. poz. 465 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. 2020 poz. 1571);
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. 2020 poz. 1815);
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2017 r. poz. 171).
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2020 poz. 594).

 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił, zbrojnych, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych - jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

Wniosek zawiera:

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji oraz numer telefonu osoby, która ubiega się o powołanie do służby;
 2. nazwę wojskowego komendanta uzupełnień, do którego jest kierowany wniosek;
 3. uzasadnienie.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 1. odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 2. kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Do wniosku można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 1. rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 2. zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 4. informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego – w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej  trwa od roku do sześciu lat, z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP