Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wszwkatowice.wp.mil.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018.07.01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.09.06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, iż pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt:

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:- informacje prezentowane w serwisie internetowym nie posiadają plików w postaci tekstów odczytywanych maszynowo oraz nagrań treści w języku migowym. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Treści niedostępne

Cytaty nie są poprawnie sygnalizowane w kodzie HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.08.18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Barbara BIAŁOW, wszwkatowice@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 124 205. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.)

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
 • Adres: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, ul. Francuska 30, 40-028 Katowice.
 • E-mail: wszwkatowice@ron.mil.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach znajduje się przy ul. Francuskiej 30.

Budynek Sztabu mieści się w kompleksie wojskowym.

Dostęp na teren Sztabu możliwy jest schodami lub windą.  Bezpośrednio przed budynkiem Sztabu zlokalizowany jest parking dla pojazdów, w tym także stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
W budynku Sztabu jest winda, która umożliwia wjazd na każde piętro budynku.  Biuro Przepustek znajduje się bezpośrednio za drzwiami wejściowymi.

Kontrolą osób wchodzących oraz wychodzących na teren WSzW zajmuje się Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna SUFO.

Interesanci przebywający na terenie WSzW w Katowicach nie mogą samodzielnie poruszać się po Sztabie. Interesanci odbierani są z Biura Przepustek i cały czas eskortowani przez personel WSzW. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwani są na parterze budynku.

Na teren Sztabu istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku Sztabu nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W budynku WSzW nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP